Whitebeam logo

CHEMICKÝ PROCES SPALOVÁNÍ BIOMASY

Spalování dřeva zní jednoduše, ale je to vlastně překvapivě komplikovaný proces zahrnující šest samostatných stupňů, během kterých se masivní dřevo postupně přeměňuje na hořlavé plyny, které se pak oxidují na výrobu tepla. V ideálním spalovacím procesu by jedinou emisí byl oxid uhličitý a voda, ale ve skutečnosti jsou produkovány také některé znečišťující látky.

Tyto znečišťující látky lze rozdělit do tří kategorií:

♦  ty, které vznikají při neúplném spalování,
♦  ty, které vznikají při reakcích mezi složkami vzduchu,
♦  anorganické složky paliva.

V první kategorii jsou hlavními znečišťujícími látkami oxid uhelnatý, saze (tj. uhlík), uhlovodíky a sloučeniny dřevěného dehtu (kreosot atd.). Druhá kategorie sestává převážně z oxidů dusíku (NOx), které vznikají jak ze spalovaného vzduchu, tak z obsahu dusíku v samotném dřevu. Pokud se skupina NOx dále rozpadá, většinou se zjistí, že jde o oxid dusnatý (NO), přičemž většina ze zbytku sestává z toxického oxidu dusičitého (NO2).

Třetí kategorie se týká popela.